ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING c.q. LEVERINGSVOORWAARDEN

Van: DerksenEvents
Schieweg 237-A
3038AX Rotterdam
Hierna Te noemen: DerksenEvents

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
DerksenEvents: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DerksenEvents en een opdrachtgever waarop DerksenEvents deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DerksenEvents, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DerksenEvents en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien DerksenEvents niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DerksenEvents in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
9. Wijzigingen van diensten en klachten van de Opdrachtgever uit, dienen te allen tijde direct naar DerksenEvents te worden gecommuniceerd, niet naar de Ingeschakelde derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. De door DerksenEvents gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. DerksenEvents is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (brief, fax, of e-mail) of mondeling binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. DerksenEvents kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DerksenEvents daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DerksenEvents anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht DerksenEvents niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
8. Bij orders met een totaalbedrag (offertebedrag) van onder de 500 euro exclusief BTW wordt normaliter geen aanbetaling van opdrachtgever verlangd. Bij orders met een totaalbedrag (offertebedrag) van boven de 500 euro exclusief BTW kan mogelijk hetvolgende een aanbetaling van 10 tot 25 % gelden. Werkzaamheden starten pas na ontvangst van de aanbetaling indien van toepassing, tenzij DerksenEvents anders aangeeft.
9. DerksenEvents heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden welke in samenwerking zijn met DerksenEvents en waarbij DerksenEvents dan als opdrachtgever geld. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10. Indien door DerksenEvents of door DerksenEvents ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals een goede geluidsset, een stabiele en dansbare vloer, drinken in de pauze/na afloop of een microfoon / headset.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. DerksenEvents zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DerksenEvents het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DerksenEvents aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DerksenEvents worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DerksenEvents zijn verstrekt, heeft DerksenEvents het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. DerksenEvents is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DerksenEvents is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DerksenEvents kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan DerksenEvents de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door DerksenEvents of door DerksenEvents ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart DerksenEvents voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
8. Bezoek/Reiskosten: DerksenEvents rekent geen vaste voorrijkosten, maar gaat uit van werkelijke kosten. Bij een eerste gesprek worden alleen de reiskosten in rekening gebracht. Indien wij op uw verzoek of door uw noodzaak vaker naar u toe komen, hetzij voor een bespreking, vervolgbespreking, demonstratie, overleg, aanleg, onderhoud, training, demonstratie, fotografie, of vanwege andere zaken die u wenst, brengt DerksenEvents kilometerprijs , reisduur, gespreksduur of werkduur in rekening (tenzij anders afgesproken).

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DerksenEvents zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal DerksenEvents de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DerksenEvents daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal DerksenEvents geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan DerksenEvents kunnen worden toegerekend.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DerksenEvents gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DerksenEvents op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DerksenEvents een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen DerksenEvents en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voorvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever DerksenEvents derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. DerksenEvents dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7 Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3. t/m 11. van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DerksenEvents, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien DerksenEvents met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DerksenEvents niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7. DerksenEvents is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien DerksenEvents kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
8. Bovendien mag DerksenEvents het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan DerksenEvents, dat in redelijkheid niet van DerksenEvents mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
10. DerksenEvents zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. DerksenEvents zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
11. Indien opdrachtgever de door DerksenEvents kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van DerksenEvents genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door DerksenEvents aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillisement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van DerksenEvents op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. DerksenEvents heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DerksenEvents kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DerksenEvents kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Indien betaling binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum geschiedt, zal door DerksenEvents geen toeslag in rekening worden gebracht.
6. Indien betaling na een betalingstermijn geschiedt, is opdrachtgever telkens een toeslag verschuldigd van € 4,94 ex. btw, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
7. Bedragen op facturen van DerksenEvents zijn altijd duidelijk opgebouwd uit het bedrag exclusief b.t.w., het b.t.w.-bedrag en het bedrag inclusief b.t.w.
8. Voor eenmalige of op zichzelf staande opdrachten ontvangt u een rekening c.q. factuur.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door DerksenEvents geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enzovoorts, blijven eigendom van DerksenEvents totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met DerksenEvents gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht DerksenEvents zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
5. Door DerksenEvents geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat DerksenEvents zijn in dit artikel aangeduide eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DerksenEvents of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DerksenEvents zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien DerksenEvents hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DerksenEvents. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DerksenEvents in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal DerksenEvents de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan zijde van DerksenEvents daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal DerksenEvents slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Verjaring
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DerksenEvents en de door DerksenEvents bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft DerksenEvents recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan DerksenEvents zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte aantoonbare werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DerksenEvents, zal DerksenEvents in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DerksenEvents extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Annuleert u de boeking 14 dagen voor aanvang van de opdracht, dan vragen wij € 15,-administratiekosten.
6. Annuleert u de boeking 7 dagen voor aanvang van de opdracht, dan zijn wij genoodzaakt om 50% van de kosten van de boeking in rekening te brengen zonder kilometervergoeding.
12. Annuleert u de boeking minder dan 7 dagen voor aanvang van de uitvoering, of tijdens/halverwege een project, dan zijn wij genoodzaakt het gehele afgesproken bedrag in rekening te brengen. Ook zijn wij altijd genoodzaakt gehuurde apparatuur en aangeschafte goederen in rekening te brengen bij annulering.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. DerksenEvents is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst DerksenEvents ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is DerksenEvents bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DerksenEvents op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DerksenEvents de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien DerksenEvents tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is DerksenEvents gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DerksenEvents gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. DerksenEvents behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien DerksenEvents aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 kalenderdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichtingen, heeft DerksenEvents het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien DerksenEvents aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. DerksenEvents is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DerksenEvents is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien DerksenEvents aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de assuradeur van DerksenEvents te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdacht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze aansprakelijkheid van DerksenEvents voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de grootte van het honorariumbedrag.
4. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DerksenEvents aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan DerksenEvents toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
6. DerksenEvents is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DerksenEvents of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart DerksenEvents voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. De Opdrachtgever vrijwaart DerksenEvents voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade of blessure lijden. Indien DerksenEvents uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden DerksenEvents zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DerksenEvents, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DerksenEvents en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. Indien opdrachtgever aan DerksenEvents informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DerksenEvents geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DerksenEvents niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DerksenEvents worden daaronder begrepen.
3. DerksenEvents heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DerksenEvents zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel DerksenEvents ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DerksenEvents gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DerksenEvents gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DerksenEvents zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DerksenEvents niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DerksenEvents zich de rechten en bevoegdheden voor die DerksenEvents toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door DerksenEvents verstrekte bestanden of stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, digitale ontwerpen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DerksenEvents worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. DerksenEvents behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Voorbeelden en modellen
1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld of model, bijvoorbeeld middels een informatiedrager, getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 23 Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindigen daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met DerksenEvents, medewerkers van DerksenEvents of van ondernemingen waarop DerksenEvents ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoeringen van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van DerksenEvents is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DerksenEvents het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen DerksenEvents en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DerksenEvents partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 26 Promotie en beeldreportage
1. DerksenEvents behoudt zich het recht voor om tijdens alle werkzaamheden filmbeelden en foto’s te maken die door DerksenEvents gebruikt kunnen en mogen worden voor promotie op website, flyers en promotionele filmpjes.
2. Tijdens alle werkzaamheden en diensten die door DerksenEvents worden verricht houdt DerksenEvents zich het recht voor om promotie voor zichzelf te verschaffen aan potentiële opdrachtgevers door middel van het verspreiden van flyers, visitekaartjes afgeven en zichzelf, nevenactiviteiten en nevendiensten te vertegenwoordigen.
3. De Opdrachtgever draagt bij aan promotionele activiteiten voor nieuwe diensten die worden aangeboden op de locatie van Opdrachtgever uitgevoerd door DerksenEvents.

Artikel 27 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
____________________________________________________________________________________
Algemene Voorwaarden voor dienstverlening c.q. Leveringsvoorwaarden DerksenEvents
Versie oktober 2015 www.DerksenEvents.nl – info@DerksenEvents.nl – tel. +316-14541097.